Regulamin platformy Frutils

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Portal frutils.com, dostępny pod adresem internetowym https://frutils.com , zwany dalej Portalem, działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.2. Podstawą prawną do stworzenia niniejszego Regulaminu jest ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204)

1.3. Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Portal Frutils.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego

1.4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Portalu, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

1.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

· Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

· Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

· Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. DEFINICJE

2.1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Portalu umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.

2.2. REGULAMIN - niniejszy regulamin Portalu

2.3. USŁUGODAWCA – Paweł Klimczyk wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą GEMOTIAL Paweł Klimczyk , adres siedziby: u. Piękna 23/16 Wroclaw, adres do doręczeń: u. Piękna 23/16 Wroclaw, REGON 241276209, NIP 9491812099, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat

2.5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

2.6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.

3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie następujących z Usług Elektronicznych:

· korzystanie z usługi dobrowolnego upubliczniania na Portalu wybranych przez siebie danych, którymi mogą być zdjęcia, miejsce zamieszkania, zainteresowania, dane kontaktowe

· komunikacji z innymi użytkownikami na zasadzie wysyłania prywatnych lub publicznych wiadomości elektronicznych, rozmawiania w czasie rzeczywistym poprzez specjalnie w tym celu stworzone funkcjonalności itp

· korzystanie innych funkcji Portalu, w szczególności z Newslettera, Formularza kontaktowego,

· płatnych usług przedstawionych w cenniku, na które użytkownik może wyrazić zgodę w każdym terminie podczas trwania umowy, o której mowa w Rozdziale IV pkt 2. niniejszego Regulaminu

3.2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Usługodawca zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników w oparciu o przepisy RODO (RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Poprzez  założenie konta użytkownika Usługobiorca akceptuje niniejszy Regulamina, tym samym przekazując zgodę na przetwarzanie danych podanych podczas zakładania konta użytkownika a także podanych w związku z korzystaniem z Portalu.

5. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

5.1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

5.2. Umowa umowa o świadczenie Usług Elektronicznych zawarta zostaje z momentem zaakceptowania niniejszego Regulaminu.

5.3. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

· umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegających na korzystaniu ze wszystkich bezpłatnych funkcji Portalu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości o treści informującej Usługodawcę o chęci odstąpienia od umowy przez Usługobiorcę.

· umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

5.4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

· komputer z dostępem do Internetu,

· dostęp do poczty elektronicznej,

· przeglądarka internetowa,

· włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

5.5. Usługobiorca korzysta z Portalu w szczególności poprzez umieszczanie informacji na swoim profilu po założeniu konta użytkownika. Konto użytkowanika zostaje założone w momencie podania wymaganych danych, którymi mogą być adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu. Konto użytkownika staje się w pełni funkcjoale po podaniu numeru telefonu.

5.6. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5.7. Usługodawca nie odpowiada za treści umieszczane na Portalu przez użytkowniów, w szczególności treści niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, zakazem dyskryminacji narodowej, etnicznej, nawołujące do popełnienia czynów niezgodnych z prawem.

5.8. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

5.9. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

6.1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych:

· Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usług Elektronicznych o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).

· Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok[at]frutils.com

· Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług Elektronicznych o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

· Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

6.2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usług Elektronicznych w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

7. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

7.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

· Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok[at]frutils.com

· W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

· Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

· Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

8.1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.frutils.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością www.frutils.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.frutils.pl, bez zgody Usługodawcy.

8.2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.frutils.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.

9.2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.